Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
ÚVOD
Provozovatelem ateliéru ART Generace je Valeria Lasko (IČO: 06711006, DIČ: CZ9752193286) se sídlem náměstí Sítná 3106, Kladno, 272 01 (dále jen „provozovatel“ a „poskytovatel“).
Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku. Nejsem plátce DPH.
 
VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
 
Provozovatel zajišťuje účast na výtvarných kurzech popsaných v nabídce provozovatele (dále též jen „služby“) pro příjemce služby (dále jen „příjemce“, tj. osoba, která zakoupí výtvarný kurz) na základě výtvarného kurzu (dále též jako „kurz“ nebo „dárkový poukaz“). Výtvarný kurz může objednávající (dále jen „objednávající“) koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.
Předmětem smluvního vztahu je závazek provozovatele zprostředkovat objednávajícímu výtvarný kurz dle jeho objednávky. Objednáním výtvarného kurzu objednávající potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Výtvarný kurz obsahuje veškeré výtvarné potřeby potřebné pro daný kurz a služby lektorky.
 
OBJEDNÁNÍ, DODÁNÍ A REZERVACE SLUŽEB
 
Objednání
Internetová objednávka přes e-shop www.artgenerace.cz představuje návrh objednávajícího na uzavření smlouvy o koupi kurzu (dárkového poukazu) specifikovaného v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem. Daňový doklad je zaslán objednávajícímu spolu s potvrzením o přijetí platby na e-mailovou adresu, která byla vyplněna při objednávce.
 
Kurz probíhá
Všechny kurzy se konají ve výtvarném ateliéru ART Generace v ulici Vratislavova 1/21, Praha 2 – Vyšehrad, pokud není domluveno jinak.
Provozovatel je povinen neprodleně informovat o případné změně místa konání na e-mailovou adresu nebo telefonní kontakt uvedený při objednávce.
Kurz probíhá každý týden v dobu, kterou zvolí příjemce při objednávce. Termín lze změnit v průběhu semestru po domluvě s provozovatelem, pokud termín není obsazený.
 
Způsob převzetí dárkového poukazu oprávněnou osobou
Za doručení dárkového balíčku objednávajícímu nebo příjemci (osobě uvedené v objednávce) se považuje převzetí dárkového balíčku objednávajícím, příjemcem (osobou uvedenou v objednávce) nebo jinou oprávněnou osobou je možné pouze osobně v ateliéru ART Generace (Vratislavova 1/21, Praha 2 – Vyšehrad) po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení dárkového poukazu.
 
Platnost dárkového poukazu
Službu je nutno uplatnit do uplynutí doby platnosti dárkového poukazu. Platnost certifikátu je vyznačena v přiloženém průvodním dopise v kolonce „Platnost do:“. Platnost je 1 rok od objednání dárkového poukazu.
Po uplynutí této lhůty příjemce služeb ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak.

Rezervace
Rezervace termínu prvního kurzu je automaticky brán následující den v týdnu dle zaplaceného kurzu podle rozvrhu kurzů, pokud objednávající neuvede jinak. Objednávka musí být uhrazena a potvrzena na e-mailovou adresu vyplněnou v objednávce. Rezervace je závazná.
 
Kurzy se nekonají
Kurzy se nekonají v době prázdnin podle školního roku. U jarních prázdnin se nekonají dle prázdnin na Praze 2. Přes letní prázdniny se konají pouze letní výtvarné příměstské tábory. Pokud není uvedeno jinak.

Plnění služeb definovaných v dárkovém poukazu

Služba bude poskytnuta osobě uvedené při objednávce (příjemci služby).
Dárkový poukaz může být převeden na další osobu, přičemž osoba převádějící poukaz je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostem, jakož i o těchto obchodních podmínkách.
Dárkový poukaz nemůže být směněn za peníze.
 
Omlouvání lekcí
V rámci trvání Vašeho kurzu máte možnost náhrady předem omluvených lekcí v jiném termínu, po domluvě s lektorem. Pokud nemůžete dorazit na svou pravidelnou lekci, omluvte se den předem před začátkem lekce na email: info@artgenerace.cz nebo na tel.: 732 735 512. V jiném případě hodina propadá. Zakoupené lekce se musí vyčerpat do: 1 lekce - 1 měsíce, 4 lekce - 3 měsíců, 10 lekcí - 6 měsíců, 19 lekcí - 12 měsíců od zakoupení.
Tento bod neplatí pro vouchery zakoupené na stránkách slevomat.cz. Lekce a příměstské tábory nelze přesouvat ani nahrazovat. Pokud nebude domluveno jinak.
V případě jednodenních workshopů je možná změna termínu do 3 dnů před konáním workshopu, jinak kurzovné propadá. V případě omluvy se náhradní termín musí vybrat do 3 měsíců.

Storno rezervace
Rezervaci může příjemce služby zrušit nejpozději 24 před začátkem a domluví se s provozovatelem na novém termínu.
Rezervace zrušená příjemcem později než v předchozím odstavci je považována za uskutečnění (vybrání) lekce bez jakéhokoliv nároku na vrácení kupní ceny či sjednání nového termínu rezervace.
V případě delšího časového intervalu nutného pro bezplatné zrušení rezervace bude zákazník informován na e-mailovou schránku.
U výtvarného příměstského tábora lze zrušit nejpozději 30 dní před začátkem termínu příměstského tábora. Pokud se rozhodnete účast zrušit méně než 30 dní, částka se nevrací.
 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
Cena poskytovaných služeb
Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, jejichž poskytnutí zajistí provozovatel a které budou poskytnuty příjemci služby, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách. Cena je konečná včetně všech příplatků a slev.
Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových stránkách provozovatele (převodem z účtu nebo platebním systémem ThePay). Okamžikem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet provozovatele.
 
Ostatní
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
Veškerých kurzů (čerpání služeb) se osoba uvedená při rezervaci (příjemce služeb) účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání kurzu (ateliér ART Generace), pokud nebude domluveno jinak. Pokud tak neučiní, je lekce považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody.

Objednavatel si je vědom, že v ateliéru se může vyskytovat obnažené kresby nebo malby (tzv. akt) a nebude mě, ani mojí dceru / syna pohoršovat, protože se jedná o umění (hlavně u kurzu figurální kresby).
 
ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK
 
Příjemce služeb je oprávněn vybrat jiný kurz z nabídky pouze po předchozí domluvě s provozovatelem. Počet lekcí bude vypočítáme podle původní ceny a zbývající lekcích zakoupeného kurzu.
V případě závažných změn si provozovatel vyžádá stanovisko objednávajícího a současně určí lhůtu k jeho vyjádření. Pokud se objednávající v určeném termínu nevyjádří, má provozovatel za to, že se změnou souhlasí. V případě nesouhlasu může objednávající od této smlouvy odstoupit a má nárok na vrácení celé zbývající částky, nebo je oprávněn vybrat si jinou službu v nabídce, která odpovídá zbývající částce zakoupeného kurzu.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU
 
Objednávající má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od obdržení potvrzení o zaplacení, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující osobně mimo jiné na adresu provozovny provozovatele (po předchozí pomluvě) či na adresu elektronické pošty provozovatele info@artgenerace.cz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující má nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné z kupní smlouvy (pokud bylo součástí objednávky), ale v pouze nejnižší nabízené výši ze všech doprav, které provozovatel nabízí, i když kupující zaplatil dražší způsob dopravy. Zboží musí být provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy provozovateli. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí smlouvy vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od kupujícího přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí provozovatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi provozovatel a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 
Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě zrušení služeb; s plnou nepeněžitou náhradou v podobě jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb. O zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat.
b) Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.
 
Objednávající či příjemce služeb má právo odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele.
Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně.
 
REKLAMACE – Práva z vadného plnění
 
Provozovatel je povinen zajistit objednávajícímu či příjemci služeb uvedené při objednávce a následném zaplacení poskytnutí služeb specifikovaných v objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
Případnou reklamaci musí příjemce služeb uplatnit u provozovatele písemně bez zbytečného odkladu od provedení služby. Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem příjemce služeb. Po jejím uplynutí má spotřebitel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.
Poskytovatel vydá příjemci služeb písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá příjemci služeb potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace poskytovatel příjemci služeb vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Provozovatel vyrozumí příjemce služeb elektronicky na jeho emailovou adresu. Pokud nemá provozovatel emailovou adresu k dispozici vyrozumí provozovatel kupující písemně na jeho poštovní adresu.

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele, v jejichž důsledku příjemce služeb plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní a fakturační údaje, potřebné pro komunikaci s objednávajícím i příjemcem služeb, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Provozovatel se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku tvoří externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro plnění smlouvy.
Objednáním kurzu objednávající souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje mohou být použity k výše uvedenému účelu na dobu časově neomezenou. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednávajícího, tak objednávající prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.
 
Souhlasím, že fotografie a videa pořízené během kurzu v ateliéru i mimo něj, můžou být použity jako propagační materiál na našich webových, facebookových nebo jiných stránkách. Souhlasím i pokud na fotografii nebo videu bude má osoba nebo moje dcera / syn.

Stránky provozovatele mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a provozovatel není odpovědný za obsah těchto stránek a za služby nabízené na těchto stránkách.
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na stránkách provozovatele jsou výhradně jeho vlastnictvím, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
 
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 4.4.2019.
 
 
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Vyplňte tento formulář a pošlete jej na naší e-mailovou adresu nebo doneste osobně do ateliéru v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.
 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresa ateliéru:

ART Generace
Vratislavova 1/21
128 00 Praha 2

email: info@artgenerace.cz

Sídlo:
Valeria Lasko
náměstí Sítná 3106
272 01 Kladno

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto kurzu:

 

Číslo objednávky:

 

Datum objednání zboží:

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:

 

 

Adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

Podpis kupujícího: (pouze pokud je tento formulář v listinné podobě)